Brev från Valberedningen, 16 september 2019

16 september, 2019 av Max Björkegren

Till kårerna i Södra Skånes Scoutdistrikt

Valberedningen som valdes av DST oktober 2018 håller fortfarande på att jobba med sitt förslag till ny distriktsstyrelse och revisorer för 2020. Vi har varit aktiva under större delen av 2019 genom olika kontakter med styrelsen, kårer och enskilda, samt tagit vara på tillfällen som getts vid olika arrangemang.

Vi har ännu inte avslutat arbetet då några kandidater fortfarande är oklara/saknas.
Här finns alltså möjligheter för er att nominera personer som ni tycker är lämpliga för uppdraget i distriktsstyrelsen.

Valberedningen är angelägen om att få en stor spridning, allt från ålder, kön, geografi, typ av scoutkår (land/stad/sjö), erfarenhet och intresse. Det är dock väldigt viktigt att man som ledamot är villig och beredd att sätta sig in i alla frågor som kommer till styrelsens bord; allt från kårstöd/verksamhet/SUS/LUFT, utbildningar, fastigheter, ekonomi, arrangemang, PR/kommunikation till personalfrågor.

Vår intension är att föreslå en styrelse på nio personeren minskning från dagens 11 personer. Vi uppfattar att den nuvarande storleken på styrelsen är för stor och tror att en mindre styrelse kan bli mer effektiv och jobba mer med övergripande och strategiska frågor. Genomförande av vissa aktiviteter kan göras genom att personer runt om ledningen knyts till det specifika projekt/uppdrag.
Vårt kompletta förslaget till dessa valbara platser kommer att publiceras på distriktets hemsida inom två veckor.

Förutom ovan nämnda val som görs på DST, ska också en ny valberedning tillsättas. Från valberedningens sida, kommer vi inte att förbereda dessa val, utan det måste ni som kårer göra.

Valberedningen bör ha 5—6 medlemmar, som representerar olika delar av distriktet, som har en spridning geografiskt, åldersmässigt och med olika kontaktnät. Detta är ett väldigt viktigt val vid varje årsmöte, så det krävs att varje krets/område är förbereda innan vi kommer till den punkten på DSTs dagordning.

2019-09-16

För Valberedningen

Anna Åkesson – sammankallande
070-650 57 15
anna.akesson@torn.scout.se
eller valberedningen@sodraskane.se