En vägledande dom är fattad

19 augusti, 2021 av Kalle Elmér

I ett tydligt formulerat utlåtande från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB, signerat av enhetschef för Brand och räddnings-sektionen, enhetschefen för Skydd och olyckor samt utsedd myndighetsjurist så har Förvaltningsrätten i Malmö på samtliga punkter i rättsprocessen mot Räddningstjänsten Syd beslutat till Södra Skånes Scoutdistrikt: s favör. Domslutet är viktig och har noga följts av flera ideella organisationer och inte minst av Scouterna Nationellt.

Bakgrund

Efter en av Räddningstjänsten Syd spontant utförd brandskyddstillsyn på Gamlegård i november 2019 så beslutade Räddningstjänsten om övernattningsförbud inom anläggningen. Brandskyddstillsynen gjordes endast på Distriktets Gamlegård och vid fråga kring orsaken till tillsynen svarade de att det var endast denna fastighet som de skulle göra en spontan brandskyddstillsyn på och undvek övriga frågor. Tillsynen ingick inte i någon större eller regelbunden tillsyn.

I tillsynsprotokollet framgår påpekande om några mindre brister men framför allt att byggnadens konstruktion inte uppfyllde dagens krav. Dagens krav baserades på att Räddningstjänsten i sitt protokoll klassificerat om byggnaden till ett hotell med anledning av att anläggningen hyrs ut till interna/externa hyresgäster, den löpande uthyrningen till förskolan Ur och Skur var inte en del i deras beslut.

I samband med att Räddningstjänsten kommunicerade sitt beslutsunderlag (inför beslut) informerade Distriktet om att mindre brister som dessa rutinmässigt och utan fördröjning åtgärdas vilket också gjordes men att klassificera om byggnaden till hotellverksamhet och därmed ställa de krav som detta på byggnaden är inte bara ett felaktigt beslut i förhållande till ursprungligt bygglov utan även en orimlighet. Räddningstjänsten valde att bortse från Distriktets åsikter och ålade anläggningen med övernattningsförbud i det fall inte samtliga sovrum och korridorer byggdes om till enskilda brandceller.

Distriktsstyrelsen tillsammans med våra mycket erfarna brandskyddskonsulter var mycket förvånad över grunderna i beslutet. Vår uppfattning var att Räddningstjänstens motiveringar till beslut var ogenomtänkta och saknade saklig bakgrund varför vi beslutade om att överklaga beslutet till Länsstyrelsen. Det både ovanliga och hårda beslut som Räddningstjänsten tog uppmärksammades bland annat också i media. Flera andra organisationer och stiftelser som har liknande äldre fastigheter har också följt denna process, då beslutet så klart kan påverka framtida bedömningar vid brandskyddstillsyn.

Länsstyrelsen var senare i sin motivering till beslut utomordentligt tydliga mot Räddningstjänsten Syd och beslutade i alla delar till Distriktets fördel.

Räddningstjänsten Syd valde dock fortsatt att hävda sin ståndpunkt om hotellklassificering och valde därför att överklaga Länsstyrelsens beslut varför ärendet gick vidare till Förvaltningsrätten.
Det är därför nu med stor glädje för Distriktet, men även för alla de organisationer som äger äldre fastigheter, att vi kan meddela Förvaltningsrätten beslut, ett beslut som likt Länsstyrelsen på alla punkter beslutat till Distriktets fördel att inte klassificera Gamlegård som en hotellbyggnad.

Domen har nu vunnit laga kraft då Räddningstjänsten inte överklagat Förvaltningsrättens dom.

Sammanfattning

För Distriktsstyrelsen är det alltid viktigt att vi i enlighet med vårt systematiska brandskyddsarbete upprätthåller en hög brandsäkerhet i våra fastigheter. Därför har vi också avtal med brandskyddsföretag för årlig genomgång av brandskyddet varpå vi också löpande åtgärdar de brister som noteras.

Då det tidigt stod klart att processen skulle bli unik i sitt slag så skulle domen generellt sätt bli mycket viktig, inte minst för hela den ideella sektorn som med sitt stora fastighetsbestånd skulle kunna bli drabbade. Det var därför för Distriktsstyrelsen en självklarhet att inte bara acceptera Räddningstjänsten Syds beslut utan att få den prövad i högre instans. I en av våra inlagor till Förvaltningsrätten så poängteras vilka konsekvenser det skulle få om Räddningstjänsten godtycklig skulle kunna klassificera om fastigheter på detta sätt varför vi i vårt expertutlåtande med tydlighet visat på skillnaden mellan denna typ av verksamhet och hotellverksamhet, MSB som högsta expertinstans delar vår uppfattning i sitt utlåtande till Förvaltningsrätten.

I processen har Distriktet fått stöd av välrenommerade brandskyddskonsulter som med häpnad och stor förvåning sett hur Räddningstjänsten valt att driva ärendet vidare, även om Länsstyrelsen i första instans varit så tydliga i sitt beslut. Genom att nu även Förvaltningsrätten tillsammans med MSB:s utlåtande varit så tydlig i sitt beslut så kommer beslutet att ha en stor påverkan i framtida ärenden med likartad karaktär.
Därmed har Distriktsstyrelsen tagit ett stort ansvar för inte bara våra egna anläggningar inom scouterna utan även för inte minst hela den ideella sektorn.

Distriktet kan avslutningsvis bara beklaga Räddningstjänst Syds agerande och konstatera att den ekonomiska förlust som Distriktet genom denna process fått ta med fördel i stället skulle kunnat läggas på vår barn- och ungdomsverksamhet.