Stadgar

Antagna av distriktsstämman 2013-10-13 – bygger på Scouternas stadgar antagna 2012-11-25 med tillägg för utmanarscouters extra mandat i §5 2:a stycket.

§1 Distriktsindelning

Scouternas styrelse fastställer område för scoutdistrikt. Vid förändring av distriktsindelningen ska samråd ske mellan Scouternas styrelse, berörda distrikt och berörda kårer. Vid förändring av distriktsindelningen ska beslutas om förfogande av distriktens tillgångar. Sådant beslut fattas av berörda distrikt. Vid oenighet fattas detta beslut av Scouternas styrelse. Scoutdistriktet är öppet för all scoutverksamhet inom sitt verksamhetsområde.

§2 Medlemskap

Scoutkårer organiseras i distrikt reglerade i dessa stadgar och/eller motsvarande struktur inom en samverkansorganisation. Medlemmar i scoutdistriktet är de scouter vars kår tillhör distriktet. Scoutkårers inträde i scoutdistriktet beviljas av distriktsstyrelsen.

§3 Distriktets uppgift

Distriktets uppgift är att tillhandahålla en mötesplats för scoutkårerna inom sitt geografiska område. Detta sker genom att erbjuda exempelvis utbildning, arrangemang, rekryteringsstöd samt verksamhet för rover- och utmanarscouter. Distriktet stödjer och företräder kårerna efter deras önskemål och behov. (Se beslut om specificering av Distriktets uppgift, beslut DST 2013-10-13.

Distriktsstyrelsen ansvarar för att distriktets bokföring och förvaltning sker på ett betryggande sätt.  

§4 Scoutdistriktets ledning

Scoutdistriktets högsta beslutande organ är distriktsstämman. Distriktsstämmans beslut verkställs av distriktsstyrelsen, som även ska förvalta distriktets angelägenheter.

§5 Distriktsstämmans sammansättning

Distriktsstämman består av ombud utsedda från distriktets scoutkårer. Varje scoutkår med minst fem medlemmar under 26 års ålder kan utse tre ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. 

Kårer med Utmanarverksamhet har utöver ovan en extra delegat på distriktstämman. Minst en av de kårers delegater ska vara under 18 år. (En utökning beslutad särskilt med över 3/4 majoritet DST 2013-10-13, i enlighet med distriktets tidigare beslut från 1976.)

Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna. Bestämmande för antalet ombud är kårens medlemsantal den 31 december föregående kalenderår.

§6 Mötesrättigheter & beslutsformer för distriktsstämman

Följande personer har närvaro- och yttranderätt: 

 •  samtliga närvarande medlemmar i distriktet
 •  avgången ledamot i distriktsstyrelsen i fråga om ansvarsfrihet för dennes förvaltning
 •  av distriktsstyrelsen inbjudna gäster

Följande personer har förutom närvaro- och yttranderätt, även förslagsrätt

 •  ombud
 •  ledamöter i distriktsstyrelsen
 •  valda revisorer i fråga om deras granskning
 •  valberedningens ledamöter i fråga om val som de förberett

Distriktsstämman kan besluta att ge ytterligare personer närvaro- och yttranderätt. Rösträtt tillkommer ombud. Ingen har rätt att rösta i fråga som rör egen förvaltning eller eget arvode.

För utövande av rösträtt och fattande av beslut i distriktsstämman gäller 

 • att varje röstberättigat närvarande ombud har maximalt en röst,
 •  att beslut fattas med öppen omröstning. Stämman kan i särskilda frågor besluta om att sluten omröstning ska ske. I fråga om personval, om någon röstberättigad eller mötespresidiet begär det, fattas beslut med sluten omröstning.
 •  att som distriktsstämmans beslut gäller den mening som stöds av de flesta röstande (om inte annat regleras i dessa stadgar),
 •  att vid lika röstetal avgör lotten.

§7 Distriktsstämmans öppnande & protokoll

Möte med distriktsstämman öppnas av distriktsordförande eller den distriktsstyrelsen utser. Distriktsstyrelsen ansvarar för att protokoll förs vid distriktsstämman. Protokollet ska justeras av mötesordföranden och protokolljusterarna.

§8 Ordinarie möte med distriktsstämman

Ordinarie möte med distriktsstämman ska hållas varje år på ort och tid som bestäms av distriktsstyrelsen.

 1. Val av mötesordförande och övriga mötesfunktionärer
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 4. Val av eventuella övriga mötesfunktionärer
 5. Fastställande av röstlängden
 6. Fråga om distriktsstämman behörigen sammankallats
 7. Fastställande av föredragningslista
 8. Föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse för det närmast föregående verksamhetsåret
 9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning samt om beviljande av ansvarsfrihet åt distriktsstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret
 10. Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Behandling av motioner och propositioner till distriktsstämman
 12. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret
 13. Val av distriktsordförande
 14. Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av sammankallande och övriga ledamöter i distriktsstämmans valberedning

§9 Extra möte med distriktsstämman

Extra distriktsstämma ska hållas, om distriktsstyrelsen anser att det behövs eller om minst en fjärdedel av kårerna begär det och då inom en månad efter framställning om detta till distriktsstyrelsen. Extra distriktsstämma hålls på ort och tid som bestäms av distriktsstyrelsen. Förutom frågor relaterade till mötesordningen får den extra distriktsstämman endast fatta beslut i de ärenden som angetts i kallelsen till mötet.

§10 Kallelse & handlingar till distriktsstämman

 Kallelse till distriktsstämma ska utfärdas av distriktsstyrelsen och ska för ordinarie distriktsstämma vara scoutkårerna tillhanda minst två månader, samt för extra distriktsstämma minst tre veckor, innan distriktsstämmans öppnande. För kallelse till extra distriktsstämma ska föredragningslistan bifogas. Handlingar ska för ordinarie distriktsstämma vara scoutkårerna tillhanda senast tre veckor, samt för extra distriktsstämma minst en vecka, innan distriktsstämmans öppnande. Handlingarna för ordinarie möte ska inkludera: föredragningslista, verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse, förslag till medlemsavgift samt verksamhetsplan och budget för det närmast följande verksamhetsåret, förslag till medlemsavgift för det därnäst följande verksamhetsåret, valberedningens förslag samt motioner till distriktsstämman och distriktsstyrelsens yttrande över motionerna. 

§11 Motion till distriktsstämman

Rätt att väcka motion till distriktsstämman har varje medlem i distriktet.

Motion som ska behandlas vid ordinarie distriktsstämma ska vara inkommen till distriktsstyrelsen senast fyra veckor före mötet med distriktsstämman. Distriktsstyrelsen ska med eget yttrande framlägga motionen vid mötet.

§12 Distriktsstämmans valberedning

Distriktsstämman väljer valberedning, bestående av minst tre personer, för kommande distriktsstämma. En ledamot väljs som sammankallande.

Valberedningen ska lägga fram förslag på personer för de val som ska göras av distriktsstämman. Senast fyra veckor före den ordinarie distriktsstämman ska valberedningen avge skriftligt förslag på kandidater.

§13 Årsredovisning

Distriktets räkenskaper ska en gång per år sammanföras i fullständigt bokslut. Räkenskaperna,

verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret ska senast två månader efter verksamhetsårets utgång överlämnas till revisorerna. Handlingarna ska av revisorerna med berättelse över deras granskning återställas till distriktsstyrelsen senast tre månader efter verksamhetsårets utgång. Verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen och revisionsberättelsen samt distriktsstämmans justerade protokoll med beslut i frågan om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens ledamöter ska av distriktsstyrelsen inom två månader efter det årliga mötet med distriktsstämman insändas till Scouternas styrelse.

§14 Revisorer & revisorssuppleanter

Distriktsstyrelsens förvaltning och distriktets räkenskaper ska granskas av två revisorer. För dem ska finnas två suppleanter. Revisorerna och revisorssuppleanterna ska vara myndiga. Revisionsuppdraget gäller för tiden intill dess distriktsstämman beslutat i frågan om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens ledamöter avseende det verksamhetsår som omfattas av revisionen.

§15 Distriktsstyrelsens säte

Distriktsstyrelsens säte fastställs av distriktsstämman.

§16 Distriktsstyrelsens sammansättning

Distriktsstyrelsen består av distriktsordförande samt minst fyra övriga ledamöter. Distriktsstämman fastställer antalet ledamöter och väljer distriktsstyrelse. Av ledamöterna ska minst hälften, däribland distriktsordförande samt den som har hand om distriktets ekonomi, vara myndiga.

§17 Val av distriktsstyrelse & mandatperiod

Distriktsstyrelsens ledamöter väljs av distriktsstämman. Distriktsordförande utses för det närmast följande verksamhetsåret. Övriga ledamöter utses för de två närmast följande verksamhetsåren; av dem väljs hälften vid en ordinarie distriktsstämma och de övriga vid nästa ordinarie distriktsstämma.

Distriktets verksamhetsår är kalenderår, om inte distriktsstämman beslutar annat. Distriktsstämman beslutar om styrelseledamöterna ska väljas för tiden intill nästa årliga möte eller för verksamhetsår.

Valbar är den medlem som förklarar sig villig att verka för Scouternas grundprinciper enligt Kapitel 1.

§18 Distriktsstyrelsens sammanträden

Distriktsstyrelsen sammanträder efter kallelse av distriktsordförande eller när minst hälften av ledamöterna begär det. Vid distriktsstyrelsens sammanträden ska föras protokoll.

Distriktsstyrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.

§19 Distriktsstyrelsens behörighet

 Distriktsstyrelsen har rätt att företräda distriktet gentemot tredje man. 

§20 Firmateckning

Distriktsstyrelsen kan utse en eller flera ledamöter av styrelsen, eller annan person, att teckna scoutdistriktets firma. Bemyndigandet får endast lämnas till den som är myndig och kan förbindas med föreskrift om att rätten till firmateckning endast får utövas gemensamt av två eller flera personer. Firmatecknare har samma behörighet som distriktsstyrelsen enligt §19.

§21 Tillägg till stadgarna

Scoutdistrikt får anta tillägg till dessa stadgar. Beslut om sådant tillägg fattas av distriktsstämman och ska stödjas av minst tre fjärdedelar av de röstande. Innan tillägget träder i kraft ska Scouternas styrelse bekräfta tillägget sedan den konstaterat att detta inte strider mot någon bestämmelse i dessa stadgar.

Distriktsstämman fastställde 2013-10-13 distriktsstyrelsens säte till Malmö. 

Uppdrag & organisation

Antagna av distriktsstämman 2013-10-13.

Följande text är beslutade av stämman och har en styrande funktion, även om man inte är stadga. De går att ändra med enkel majoritet på stämman, men bör följas till det annat beslutas. 

Distriktets uppdrag  

Distriktets uppdrag fastställdes till följande punkter.

 • Kårstöd
 • Utbildning 
 • Mötesplatser (inkludera anläggningar) 
 • Inspiration 
 • Arrangemang 
 • Intern kommunikation och extern PR  
 • Stöd till Utmanar- och Roverscouting

Distriktets organisation 

Distriktet har en uppdelning i fyra kretsar enligt följande (dock att det står kretsarna fritt att komma med alternativa namn).

 • Lundakretsen
 • Malmökretsen
 • Söderslättkretsen
 • Österlenkretsen

Till detta finns ett Skeppslag för sjöscoutkårerna. Detta är dock ett komplement, nätverk, då sjöscout-kårerna också ingår i de ordinarie kretsarna. Distriktsstyrelsen tolkar kårernas kretstillhörighet som en sak för styrelsen.